Thứ hai, 15/04/2024, 09:16
hoagiaiocoso
Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
  • Điện thoại cơ quan: 0213.3791.629

Chức năng

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật, xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

+ Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực tư pháp đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật:

+ Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

+ Theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

+ Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

+ Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham gia với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Sở có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, bản (gọi chung là thôn); tổ dân phố, khu phố, (gọi chung là tổ dân phố) phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.

- Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao.

- Phân công nhiệm vụ, đề xuất quản lý, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.


Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Trưởng phòng
31/12/1969

Nguyễn Đình Tứ

Nguyễn Đình Tứ

Chuyên viên
31/12/1969

Nguyễn Thi Oanh

Nguyễn Thi Oanh

chuyên viên
31/12/1969

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
Email:ppbgdpl.sotp@laichau.gov.vn
Điện thoại:0213.3791.629
Mô tả:

Chức năng

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật, xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

+ Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực tư pháp đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật:

+ Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

+ Theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

+ Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

+ Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham gia với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Sở có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, bản (gọi chung là thôn); tổ dân phố, khu phố, (gọi chung là tổ dân phố) phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.

- Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao.

- Phân công nhiệm vụ, đề xuất quản lý, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn bản QPPL Lai Châu
Tiếp cận thông tin
PBGDPL nước ngoài
Dự thảo văn bản
Chuyển đổi số
  • Đang truy cập54
  • Hôm nay9,850
  • Tháng hiện tại184,715
  • Tháng trước356,589
  • Tổng lượt truy cập4,205,101
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down