Chủ nhật, 19/05/2024, 12:51
hoagiaiocoso

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh

Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2021

Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2021

 •   01/07/2021 09:33:00 PM
 •   Đã xem: 604
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01 tháng 7 năm 2021, SởTư pháp -Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành công văn số 736/STP-PBGDPL định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2021 như sau:
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 •   05/05/2021 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 676
 •   Phản hồi: 0
Để góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 05 tháng 5 năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành công văn số 05/HĐPH –STP về việc tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19. Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:
Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021

Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021

 •   30/03/2021 12:12:00 AM
 •   Đã xem: 857
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; để triển khai kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu, SởTư pháp -Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021 như sau
Kết quả thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   01/02/2021 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 1173
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện. Qua việc triển khai đánh giá chấm điểm các đơn vị đã xác định rõ các nhiệm vụ cần triển khai trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả công tác, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

 •   25/01/2021 02:46:00 AM
 •   Đã xem: 882
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/01/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 133/KH-SNN về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.
Sở Tài chính ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

 •   24/01/2021 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 514
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/01/2020, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 07/KH-STC về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát huy tinh thần trách nhiệm đối với nghĩa vụ học tập, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở.
Định hướng nội dung tuyên truyền quý I. 2021

Định hướng nội dung tuyên truyền quý I. 2021

 •   31/12/2020 08:59:00 PM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; tình hình thực tế và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2021 như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền quý IV

Định hướng nội dung tuyên truyền quý IV

 •   01/10/2020 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 820
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến biến, giáo dục pháp luật; nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trong những tháng cuối năm 2020, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước quan tâm, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật bằng các hình thức, nội dung phù hợp; trong đó, nội dung pháp luật cần tập trung tuyên truyền trong quý IV năm 2020 như sau:
Kế hoạch Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   17/09/2020 04:52:00 AM
 •   Đã xem: 874
 •   Phản hồi: 0
Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật); đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, có hiệu quả theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong Nhân dân. Ngày 16 tháng 9 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1992/KH-UBND về Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ

Hội liên hiệp phụ nữ và Sở tư pháp tỉnh Lai Châu sơ kết 03 năm Chương trình Phối hợp

 •   30/08/2020 09:27:00 PM
 •   Đã xem: 1445
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình phối hợp số 10/CTPH-STP-HLHPN ngày 27/3/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022. Sua 03 năm thực hiện Sở Tư pháp và Hội Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:
Thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

 •   18/07/2020 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 674
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/07/2020 Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quyết định số 11/QĐ-HĐPB về thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
Kế hoạch Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2020

Kế hoạch Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2020

 •   18/07/2020 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 575
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/6/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2020
Sở Ngoại vụ: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Sở Ngoại vụ: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

 •   18/07/2020 10:59:00 AM
 •   Đã xem: 416
 •   Phản hồi: 0
Định hướng nội dung tuyên truyền quý III/2020

Định hướng nội dung tuyên truyền quý III/2020

 •   30/06/2020 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 1144
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; tình hình thực tế và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2020 như sau:
Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

 •   29/06/2020 05:22:00 AM
 •   Đã xem: 976
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/6/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-HĐPH về kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 nhằm nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tìm ra những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật điểm, có tính sáng tạo và hiệu quả cần được nhân rộng.
Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu

Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu

 •   23/01/2020 02:17:00 AM
 •   Đã xem: 1050
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017-2021. Ngày 24/10/2019 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1664/KH-BCH thực hiện Mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, đáp án”.
Tổng kết hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019

Tổng kết hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019

 •   25/01/2020 02:06:00 AM
 •   Đã xem: 617
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/12/2019, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lai Châu (Hội đồng PHLN) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp liên ngành năm 2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down