Thứ sáu, 23/02/2024, 01:40

Đảng bộ tỉnh Lai Châu qua các kỳ Đại hội

Thứ hai - 13/09/2021 22:21 1.404 0
Từ ngày 15-21/10/1963, Đảng bộ tỉnh đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ nhất (sau 14 năm thành lập Đảng bộ (1949 - 1963) đến nay Đảng bộ tỉnh đã tiến hành 13 kỳ đại hội.
Đảng bộ tỉnh Lai Châu qua các kỳ Đại hội
40 7 19 canh vo

                                                          Khu di tích lịch sử Ban Lướt

ĐẠI HỘI I
Sau 14 năm thành lập Đảng bộ (1949 - 1963) và sau 9 tháng thành lập lại tỉnh, từ ngày 15-21/10/1963, Đảng bộ tỉnh đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ nhất. Về dự Đại hội có 112 đại biểu chính thức, 6 đại biểu dự khuyết đại diện cho 4.750 đảng viên của các huyện, thị trong tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá I gồm 22 đồng chí (19 uỷ viên chính thức, 3 uỷ viên dự bị); Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Trần Quốc Mạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

ĐẠI HỘI II
Từ ngày 28/3 đến ngày 5/4/1970, Đảng bộ tỉnh đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ hai. Về dự Đại hội có 156 đại biểu thay mặt cho 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá II gồm 23 đồng chí (20 uỷ viên chính thức, 3 uỷ viên dự khuyết); Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Xã được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

ĐẠI HỘI III
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ ba diễn ra từ ngày 26/4 đến ngày 1/5/1975. Về dự Đại hội có 162 đại biểu (159 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết), đại diện cho 8.000 đảng viên của 16 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá III gồm 28 đồng chí (23 uỷ viên chính thức, 5 uỷ viên dự khuyết); Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Xã tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

ĐẠI HỘI IV
Mặc dù Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh mới thực hiện Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ được hơn 1 năm. Nhưng để chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, Trung ương Đảng quyết định cho Đảng bộ Lai Châu tiến hành Đại hội lần thứ tư thành hai vòng: Vòng 1 diễn ra từ ngày 11-20/11/1976, về dự Đại hội có 209 đại biểu (195 đại biểu chính thức, 14 đại biểu dự khuyết) đại diện cho 8.197 đảng viên của 17 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Vòng 2 diễn ra từ ngày 08-12/3/1977, về dự Đại hội có 220 đại biểu (200 đại biểu chính thức, 20 đại biểu dự khuyết) đại diện cho gần 9.000 đảng viên của 17 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá IV gồm 35 đồng chí (31 uỷ viên chính thức, 4 uỷ viên dự khuyết); Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, đồng chí Hoàng Tinh được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

ĐẠI HỘI V
Sau gần 3 năm kể từ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, Đại hội Đại biểu lần thứ năm của Đảng bộ Lai Châu được triệu tập trong bối cảnh: quân và dân Lai Châu giành được nhiều thắng lợi to lớn trong việc bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị và an toàn xã hội. Đại hội diễn ra từ ngày 27-29/10/1980. Về dự Đại hội có 181 đại biểu chính thức, đại diện cho 10.283 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá V gồm 39 đồng chí (37 uỷ viên chính thức, 2 uỷ viên dự khuyết); Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, đồng chí Hoàng Tinh tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

ĐẠI HỘI VI
Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ tỉnh được tiến hành thành hai vòng. Vòng 1: diễn ra từ ngày 8-15/1/1982. Vòng 2: diễn ra từ ngày 20-24/1/1983, về dự Đại hội có 202 đại biểu, đại diện cho hơn 1 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VI gồm 41 đồng chí (39 uỷ viên chính thức, 2 uỷ viên dự khuyết); Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, đồng chí Nguyễn Niệm được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

ĐẠI HỘI VII
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII diễn ra từ ngày 8-14/10/1986. Về dự Đại hội có 240 đại biểu (232 đại biểu chính thức, 08 đại biểu dự khuyết), đại diện cho hơn 1 vạn đảng viên của 18 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VII gồm 49 đồng chí (41 uỷ viên chính thức, 8 uỷ viên dự khuyết); Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 12 đồng chí, đồng chí Nguyễn Niệm tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

ĐẠI HỘI VIII
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII được tiến hành thành hai vòng. Vòng 1: diễn ra từ ngày 24-27/4/1991. Vòng 2: diễn ra từ ngày 23-27/9/1991. Về dự Đại hội có 248 đại biểu đại diện cho trên 1 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VIII gồm 45 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, đồng chí Nguyễn Niệm tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

ĐẠI HỘI IX
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX diễn ra từ ngày 03-06/5/1996. Về dự Đại hội có 249 đại biểu đại diện cho 14 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá IX gồm 47 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, đồng chí Lò Văn Puốn được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

ĐẠI HỘI X
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X diễn ra từ ngày 02-05/01/2001 tại thị xã Điện Biên Phủ. Về dự Đại hội có 270 đại biểu, đại diện cho trên 17 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X gồm 47 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, đồng chí Trịnh Long Biên được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ. 

ĐẠI HỘI XI
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2005-2010 diễn ra từ ngày 14-17/12/2005 tại thị xã Lai Châu. Về dự Đại hội có 249 đại biểu, đại diện cho hơn 10 ngàn đảng viên của 10 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI gồm 47 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 12 đồng chí, đồng chí Nguyễn Minh Quang được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

ĐẠI HỘI XII
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra từ ngày 22-24/9/2010 tại thị xã Lai Châu. Về dự Đại hội có 300 đại biểu, đại diện cho gần 16 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII gồm 55 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, đồng chí Lò Văn Giàng được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

ĐẠI HỘI XIII
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 13-15/10/2015 tại thành phố Lai Châu. Về dự Đại hội có 300 đại biểu, đại diện cho gần 23.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII gồm 50 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí, đồng chí Nguyễn Khắc Chử được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ. Từ tháng 9/2018, công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.\.     

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down