Thứ ba, 21/05/2024, 10:58
hoagiaiocoso

Tình hình cung cấp thông tin trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thứ tư - 09/09/2020 23:24 466 0
Luật Tiếp cận thông tin được thông qua ngày 6/4/2016 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Luật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cụ thể hóa quyền con người trong Hiến pháp năm 2013. Trong những năm qua, tỉnh Lai Châu đã tổ chức, triển khai thi hành hiệu quả việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Tình hình cung cấp thông tin trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 đến cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Việc tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đa dạng, dưới nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức tuyên truyền miệng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở; lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương; cấp phát các loại tài liệu, tờ rơi, tờ gấp về pháp luật, hoặc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở.... Điển hình như: Sở Tư pháp tổ chức biên soạn và phát hành các loại tài liệu phổ biến pháp luật với hơn 800 cuốn Đề cương tuyên truyền pháp luật, 1.000 sách tìm hiểu pháp luật các loại, 910 cuốn sách hỏi đáp pháp luật, 37.800 tờ gấp tìm hiểu pháp các loại (biên soạn bằng tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Mông); Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện biên soạn và xuất bản hơn 2.400 cuốn sách, 1.070 danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Sở Công Thương tổ chức 04 buổi truyên truyền, vận động, huyện Tam Đường đã tổ chức tuyên truyền phổ biến 1.670 cuộc trong đó có lồng ghép các nội dung quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016...
Việc đăng tải văn bản, tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp cận thông tin: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thường xuyên đăng tải văn bản, tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp cận thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở, Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách trong các lĩnh vực của Nhà nước. Thường xuyên phối hợp với Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện các chuyên mục phổ biến chính sách pháp luật, trong đó có các quy định pháp luật về tiếp cận thông tin; trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 31 xã cho gần 2.000 người, trong đó có pháp luật về tiếp cận thông tin.
Để triển khai Luật Tiếp cận thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã mở hội nghị cấp tỉnh để triển khai Luật Tiếp cận thông tin cho trên 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo văn phòng (hoặc Phòng Tổ chức hành chính); công chức pháp chế và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo văn phòng hoặc phòng chuyên môn trực thuộc; đại diện Thường trực HĐND và UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thành phố.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thường xuyên lồng ghép tập huấn kỹ năng cung cấp thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức trong các buổi tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho các công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ; kết quả: Từ 01/7/2018 đến 30/6/2020, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã tổ chức 130 buổi tập huấn cho hơn 8.000 lượt công chức, viên chức trong đó có các nội dung lồng ghép tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cung cấp thông tin cho các học viên.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thường xuyên công khai các thông tin thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý theo hình thức và thời điểm phù hợp với các nội dung được công khai đảm bảo theo yêu cầu tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, trong đó tập trung công khai các nội dung như: Công khai các nghị quyết, quyết định do HĐND, UBND tỉnh ban hành; công khai các văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung (các chương trình công tác, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ; báo cáo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, báo cáo thống kê, thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND tỉnh các huyện, thành phố, lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành… đều được đăng tải trên Cổng Thông tin/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị, địa phương; niêm yết tại trụ sở cơ quan đơn vị. Công khai thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan nhà nước thông qua các chuyên mục hỏi đáp các chính sách trên báo, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; thông qua công tác giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo… trong phạm vi quản lý của các ngành, các cấp. Công khai các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành để lấy ý kiến tham gia rộng rãi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Công khai các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố; công khai danh mục, quy trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử của các huyện, thành phố; Trang Thông tin điện tử của sở, ban, ngành. Công khai thông tin về ngân sách nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng. Công khai thông tin về đấu thầu; đấu giá, thông tin công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của các huyện, thành phố; thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị có liên quan, trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã công khai thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của tỉnh, sở, ngành, địa phương hoặc niêm yết tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2020, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cung cấp thông tin trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên ‑ môi trường cho trên 600 lượt yêu cầu; thực hiện tiếp nhận và cung cấp cung cấp thông tin trong lĩnh vực y tế cho 20 lượt yêu cầu; thực hiện cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục là cho 97 yêu cầu; thực hiện cung cấp thông tin trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở cho 38 yêu cầu; thực hiện cung cấp thông tin trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cho hơn 30 yêu cầu; thực hiện cung cấp thông tin trong lĩnh vực tư pháp cho trên 200 lượt yêu cầu cung cấp; cung cấp thông tin trong lĩnh vực khác đã thực hiện được hơn 20 yêu cầu cung cấp.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down