Thứ sáu, 19/04/2024, 09:09
hoagiaiocoso

Chính phủ cho ý kiến đối với 03 dự án Luật và 02 đề nghị xây dựng luật

Thứ sáu - 23/02/2024 02:45 200 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2024 về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024.
Theo đó, tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 03 dự án Luật và 02 đề nghị xây dựng luật: (1) Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; (2) Dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); (3) Dự án Luật Công chứng (sửa đổi); (4) Đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); (5) Đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Chính phủ đánh giá cao các bộ: Công an, Tài chính, Tư pháp trong việc chuẩn bị, trình Chính phủ các dự án Luật, đề nghị xây dựng Luật. Các bộ, cơ quan đã tích cực tham gia ý kiến, hoàn thiện các dự án Luật, đề nghị xây dựng Luật với tinh thần trách nhiệm cao. Trong đó, một số nội dung nổi bật như sau:
1- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ:
Chính phủ đánh giá cao Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thống nhất về sự cần thiết xây dựng Luật nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về cảnh vệ; phù hợp với tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế; giải quyết các bất cập, vướng mắc của pháp luật về cảnh vệ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật.
Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung dự án Luật. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, ý kiến của các cơ quan tại Phiên họp này bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 về thẩm quyền áp dụng biện pháp cảnh vệ; tăng cường phân cấp, phân quyền; không làm phát sinh bộ máy, tăng biên chế.
Bộ Công an hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2024).
2- Về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi):
Chính phủ cơ bản thống nhất với dự án Luật, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, ý kiến của các cơ quan tại Phiên họp bảo đảm tăng cường giải pháp phòng ngừa mua, bán người; cải thiện chế độ hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong triển khai thực hiện công tác này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan.
Bộ Công an hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2024).
3- Dự án Luật Công chứng (sửa đổi):
Chính phủ đánh giá cao Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng, trình Chính phủ dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Chính phủ cơ bản thống nhất phạm vi điều chỉnh và các nội dung cơ bản của dự thảo Luật và yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật.
Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Công chứng (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội dự án Luật này.
4- Về Đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi):
Chính phủ đánh giá cao Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng, trình Chính phủ hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cơ bản thống nhất về sự cần thiết xây dựng, ban hành dự án Luật này, nhằm thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự, bảo đảm nguyên tắc Hiến định: mọi bản án, quyết định của Tòa án được tôn trọng và bảo đảm thi hành; khắc phục những hạn chế, bất cập về thể chế, bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền được thi hành hiệu quả; bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội.
Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật theo hướng: đáp ứng các yêu cầu về thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự; rà soát, kế thừa những quy định hiện hành còn phù hợp, bổ sung các quy định để xử lý bất cập, vướng mắc; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đối với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cơ quan cấp dưới; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhất là ở cấp trực tiếp thực hiện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thi hành án, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong hoạt động thi hành án dân sự; tham khảo kinh nghiệm quốc tế trên cơ sở có chọn lọc, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt nam về mô hình cơ quan thi hành án dân sự; tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn liên quan đến thi hành án dân sự; đẩy mạnh truyền thông chính sách để tạo sự đồng thuận; phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, cơ quan liên quan.
5- Đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi):
Chính phủ đánh giá cao Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan lập Đề nghị xây dựng Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thống nhất với mục tiêu xây dựng Luật để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về cải cách hệ thống chính sách thuế nói chung, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng; đáp ứng các yêu cầu từ thực tiễn, yêu cầu phát triển mới của nền kinh tế, góp phần cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng an toàn và bền vững; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, công bằng; bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế.
Cơ bản thống nhất 07 chính sách tại Đề nghị xây dựng Luật, Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Chính phủ, ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu.
Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Thành viên Chính phủ; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật; gửi Bộ Tư pháp để đưa vào Đề nghị của Chính phủ bổ sung Chương trình xây dựng luật năm 2024 của Quốc hội Khóa XV, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down