Thứ hai, 22/04/2024, 12:56
hoagiaiocoso

Tăng cường thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông

Thứ hai - 11/04/2022 22:31 521 0
Ngày 05/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP về việc tăng cường thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025.
Tăng cường thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông
Theo đó, Chính phủ yêu cu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đy mạnh trin khai các đề án, dự án về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, đồng thời quán triệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
1- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kim tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 ca Ban Bí thư v tiếp tục đy mạnh thực hiện có hiệu qu Ch thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu qu của y ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đáp ứng yêu cu của tình hình mới.
2- Xây dựng, hoàn thiện th chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bo đảm trật tự, an toàn giao thông nhm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần th tư vào thực tiễn. Lồng ghép mục tiêu bo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh, quy hoạch sử dụng đt, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Quản lý chặt ch quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chnh trang các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận ti công cộng.
3- Bo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng đim; t chức giao thông khoa học, hợp lý; bo trì, sửa cha kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, đim tiềm n tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự m trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động ln chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa; bo vệ an toàn tĩnh không đường tiếp cận và khu bay các cảng hàng không.
4- Nâng cao cht lượng an toàn kỹ thuật và bo vệ môi trường ca phương tiện giao thông vận tải; hoàn thiện hệ thng tiêu chun, quy chun kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng đ tạo thuận lợi cho sn xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường.
5- Tái cơ cu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đưng thy nội địa, hàng hi, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; đy nhanh tiến độ đu tư, phát trin hệ thng vận ti công cộng trong đô thị và liên tnh gn với hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trong các đô thị lớn.
6- Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với t chức, cá nhân xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Đi mới công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật v bo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tng s; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.
7- Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bo đảm trật tự, an toàn giao thông; đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và đm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở d liệu gia ngành giao thông vận tải, công an, y tế, bo him và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật, tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đm trật tự, an toàn giao thông.
8- Nâng cao năng lực cứu hộ, cu nạn, cứu cha nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ s, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.
Đối với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Nghị quyết cũng giao Bộ Giao thông vận tải:
Ch trì, phi hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Đường bộ theo ý kiến ca Quốc hội và chỉ đạo ca Chính phủ; tiếp tục rà soát, sửa đi các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, trong đó xác định an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông là một trong các mục tiêu chính khi trin khai, thực hiện các giải pháp về quản lý, phát trin kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khin phương tiện.
Rà soát đề xuất sa đi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, như: các quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa qun lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam; quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy him trên đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác; xây dựng Quyết định thay thế Quyết định s 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Th tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát trin giao thông vận ti đường thủy nội địa.
Ch trì hướng dn, t chức trin khai các quy hoạch toàn ngành và các quy hoạch chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; trong đó nghiên cu trin khai các gii pháp về an toàn giao thông, chống ùn tc giao thông ngay từ khi t chức thực hiện các quy hoạch; ưu tiên đu tư các công trình hạ tng kết ni và khu hậu cần của các cảng bin, cảng hàng không quốc tế, cảng thy nội địa trọng điểm, bảo đảm hiệu qu kết nối gia các phương thức vận ti nhằm tái cơ cấu thị phn các lĩnh vực vận tải và thúc đy phát trin logistics.
Tiếp tục trin khai Đ án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ, Đ án qun lý vận hành, khai thác hệ thống ITS và hệ thống thu phí trên đường cao tốc; xây dựng, hoàn thiện các Tiêu chun quốc gia về hệ thống giao thông thông minh ITS.
Tập trung trin khai các giải pháp tăng cường, cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trên Quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ trọng điểm; trong đó ưu tiên xử lý các đim đen, đim tiềm n tai nạn giao thông phát sinh trong quá trình khai thác.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở d liệu thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát trên các xe ô tô kinh doanh vận tải, đảm bảo kết ni, sử dụng chung cho các cơ quan chức năng v thanh tra, tuần tra, kim soát, xử lý vi phạm, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; tiếp tục ch đạo, trin khai công tác kim soát tải trọng xe theo hướng đy mạnh xã hội hóa đầu tư, áp dụng công nghệ hiện đại đối với thiết bị cân, trạm kim tra tải trọng xe; xây dựng hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát thiết bị nhận dạng tự động (AIS) trên phương tiện vận ti đường thủy nội địa.
Xây dng lộ trình đ yêu cầu các nhà sản xuất, lắp ráp, các t chức và cá nhân sử dụng phương tiện ô tô có trang bị các hệ thống cảm biến, cảnh báo va chạm với người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông khác, hệ thng tiếp nhận thông tin về tuyến đường và các hệ thống, thiết bị an toàn hiện đại khác; ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, giám sát thực hiện kim định phương tiện; xây dựng lộ trình yêu cầu các nhà sn xuất, kinh doanh mô tô, xe máy phi trang bị hệ thng chống bó cứng phanh (ABS) và tăng cường ứng dụng các công nghệ mới nâng cao an toàn đối với phương tiện.
Tiếp tục hoàn thiện các quy định ca pháp luật và ứng dụng khoa học công nghệ hin đại nhm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân, cụ th: ưu tiên các nguồn lực để xây dựng, duy trì, nâng cấp và phát trin h thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia; qun lý, giám sát trực tiếp d liệu hình ảnh camera từ các Trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quc; xây dựng phn mềm mô phỏng các tình huống giao thông đ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; trin khai h thống quản lý, khai thác và sử dụng d liệu từ thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe;
Xây dựng kế hoạch, thực hiện các đề án, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã hoặc chun bị tham gia liên quan đến phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phù hợp với lộ trình được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt, gồm: Đ án trin khai thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau ASEAN về chứng nhận kiu loại sản phm xe cơ giới (APMRA); Đ án thực hiện Phụ lục 2-B xe cơ giới, phụ tùng xe cơ giới của Hiệp định thương mại tự do gia Việt Nam với Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len (UKVFTA); Đ án tham gia Hiệp định của Liên Hợp Quốc về thừa nhận chứng nhận xe cơ giới và phụ tùng (Hiệp định UNECE 1958);
Tiếp tục trin khai, xây dựng “Trung tâm thử nghiệm phương tiện Việt Nam” theo hướng hiện đại; xây dựng “Trung tâm chuyn đi số và d liệu phương tiện Quốc gia” đặt tại cơ quan qun lý kim định, đảm bo thuận tiện trong qun lý, kết ni, chia sẻ d liệu cho các cơ quan chức năng.
Đối với nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Nghị quyết nêu rõ: Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính ph xây dựng, trin khai quyết liệt, hiệu quả Kết luận số 19-KL/TW ngày 14 tháng 10 năm 2021 ca Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó có các văn bn quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bo đảm trật tự, an toàn giao thông; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thin các văn bản quy phạm pháp luật hướng dn Luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết s 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát lại việc thực hiện các kế hoạch, đề án bo đảm trật tự, an toàn giao thông đã và đang thực hiện trong thời gian qua, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của bộ, ngành, địa phương mình để trin khai thực hiện Nghị quyết này, ban hành trong quý II năm 2022. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương ch động t chức thực hiện và phối hợp cht ch với các bộ, ngành trong việc trin khai các giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và Nghị quyết này. Các cp ủy đảng, y ban Trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam, Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các t chức đoàn th tích cực vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mu chấp hành các quy định ca pháp luật về bo đảm trật tự, an toàn giao thông, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tc giao thông và ô nhiễm môi trường. y ban An toàn giao thông Quc gia phi hợp với các bộ, ngành có liên quan cụ thể hóa các nhiệm vụ, gii pháp đã giao trong Nghị quyết này vào nội dung, kế hoạch “Năm An toàn giao thông”; kim tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp bo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông theo chỉ đạo ca Chính ph, báo cáo Th tướng Chính ph kết quả thực hiện.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down