Chủ nhật, 14/07/2024, 22:46
hoagiaiocoso

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ hai - 05/04/2021 21:46 502 0
Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 846/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với công tác công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xác định việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành.
Theo đó, Kế hoạch đã đưa ra 07 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:
1. Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giải quyết tố cáo và công tác bảo vệ người tố cáo  Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW và Kế hoạch số 16-KH/TU; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người phát h iện, tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tùy theo đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp. Việc tuyên truyền, phổ biến phải đảm bảo thực chất, có hiệu quả, tạo dư luận xã hội lên án hành vi tiêu cực, tham nhũng.
 2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống  tham  nhũng,  lãng  phí, tiêu cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc phạm vi phụ trách; sâu sát kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ.
4. Nâng cao trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất: Các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy địnhsố 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.Tiếp tục quan tâm, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật bảo mật thông tin, bảo vệ người tố cáo; chỉ đạo các bộ phận có liên quan phối hợp kịp thờivới các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm, ngăn chặn tình trạng lợi dụng quyền phản ánh, tố cáo để thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân. Đầu tư sơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo, bảo đảm thuận lợi cho công dân nhưng không để lộ lọt thông tin, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tố cáo. Thực hiện công khai các quy định về bảo vệ người tố cáo và xử lý các vi phạm trong công tác bảo vệ người tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và các địa điểm tiếp công dân thuộc các cơ quan, đơn vị.
5. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực:Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm theo quyđịnh của Đảng, phát luật của Nhà nước đối với các tổ chức và cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che cho người bị tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm, người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức và cá nhân liên quan.Các tổ chức thanh tra tăng cường công tác  thanh  tra,kiểm tra,kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về nhng  biu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các cơ quan, tchức,phát hiện làm rõ và xlý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trthù, trù dập người t cáo và công khai kết quả x lý.

6. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với công tác bảo vệ người tố cáoThủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm theo quyđịnh của Đảng, phát luật của Nhà nước đối với các tổ chức và cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che cho người bị tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm, người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức và cá nhân liên quan.Các tổ chức thanh tra tăng cường công tác  thanh  tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về nhng  biu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các cơ quan, tchức, phát hiện làm rõ và xlý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trthù, trù dập người t cáo và công khai kết quả x lý.
7. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động trong việc thực hiện biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với người tố cáo đúng; với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo, tạo động lực, khuyến khích mọi người tích cực tham gia chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vừa có tác dụng biểu dương, cổ vũ người phản ánh, tố giác, tố cáo đúng nhưng không làm lộ lọt thông tin người phản ánh, tố giác, tố cáo.
Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước và Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đc,  theo  dõi,  kim tra việc tchức, thực hiện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down