Thứ sáu, 26/11/2021, 18:56

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh

Trường THPT Mường Kim hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam09/11/2021

Trường THPT Mường Kim hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam09/11/2021

 •   08/11/2021 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 2978/KH – UBND, ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, Kế hoạch 2041/KH-SGDĐT ngày 29/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.Ngày 9/11/2021, Ban thường trực phổ biến giáo dục pháp luật Trường THPT Mường Kim đã tổ chức ngày hội Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11” năm 2021.
Công văn Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Công văn Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

 •   10/11/2021 09:23:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/11/2021, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành công văn số 19/HĐPH-STP về việc đề nghị thực hiện báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện tổng kết và báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trước ngày 30 tháng 11 năm 2021.
Tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   06/10/2021 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 16/HĐPH-STP về việc tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021

Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021

 •   23/09/2021 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22 tháng 9 năm 2021, Sở Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 15/HĐPH-STP về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021.
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

 •   07/09/2021 12:19:00 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/8/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quyết định số 11/QĐ-HĐPH về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu.
Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh

 •   19/08/2021 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ- TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 18 tháng 8 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu.
Tăng cường truy cập Trang thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Lai Châu để cập nhật, khai thác thông tin chính sách mới

Tăng cường truy cập Trang thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Lai Châu để cập nhật, khai thác thông tin chính sách mới

 •   16/08/2021 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn số 09/HĐPH-STP về việc Truy cập Trang thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Lai Châu để cập nhật, khai thác thông tin chính sách mới .
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2021

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2021

 •   15/08/2021 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tiếp theo.Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-HĐPH kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KÈM THEO KẾ HOẠCH SỐ 08/KH-HĐPH

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KÈM THEO KẾ HOẠCH SỐ 08/KH-HĐPH

 •   12/08/2021 02:59:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
images2828392 sau khi c c u h i nhi u chi n s a t nghi n c u t i li u c c u tr l i

Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 •   11/08/2021 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Sau hơn 04 năm thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017- 2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã chủ động, tích cực thực hiện công tác PBGDPL.Việc triển khai các nội dung thực hiện chương trình, đề án, đã được các cơ quan, đơn vị lựa chọn bằng nhiều hình thức phổ biến khác nhau, trong đó có nhiều đơn vị có cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.
Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2021

Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2021

 •   01/07/2021 09:33:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01 tháng 7 năm 2021, SởTư pháp -Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành công văn số 736/STP-PBGDPL định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2021 như sau:
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 •   05/05/2021 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Để góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 05 tháng 5 năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành công văn số 05/HĐPH –STP về việc tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19. Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:
Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021

Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021

 •   30/03/2021 12:12:00 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; để triển khai kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu, SởTư pháp -Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021 như sau
Kết quả thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   01/02/2021 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện. Qua việc triển khai đánh giá chấm điểm các đơn vị đã xác định rõ các nhiệm vụ cần triển khai trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả công tác, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

 •   25/01/2021 02:46:00 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/01/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 133/KH-SNN về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.
Sở Tài chính ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

 •   24/01/2021 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/01/2020, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 07/KH-STC về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát huy tinh thần trách nhiệm đối với nghĩa vụ học tập, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở.
Định hướng nội dung tuyên truyền quý I. 2021

Định hướng nội dung tuyên truyền quý I. 2021

 •   31/12/2020 08:59:00 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; tình hình thực tế và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2021 như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền quý IV

Định hướng nội dung tuyên truyền quý IV

 •   01/10/2020 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến biến, giáo dục pháp luật; nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trong những tháng cuối năm 2020, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước quan tâm, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật bằng các hình thức, nội dung phù hợp; trong đó, nội dung pháp luật cần tập trung tuyên truyền trong quý IV năm 2020 như sau:
Kế hoạch Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   17/09/2020 04:52:00 AM
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0
Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật); đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, có hiệu quả theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong Nhân dân. Ngày 16 tháng 9 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1992/KH-UBND về Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Các tin khác

Danh mục
Bộ pháp điển
Dự thảo văn bản
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập72
 • Hôm nay10,640
 • Tháng hiện tại496,278
 • Tổng lượt truy cập10,367,252
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down